§1 – Postanowienia wstępne

Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego Machiko Sportswear.

§2 – Definicje

 1. Dni robocze ­ wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 2. Klient ­ osoba korzystająca ze Sklepu, będąca osoba fizyczną, mającą pełną zdolność do czynności prawnej (a więc, co do zasady, która ukończyła 18. rok życia), osobą prawną lub jednostką organizacyjną, niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 22 cywilnego).
 4. Regulamin ­ niniejszy regulamin
 5. Sklep lub sklep internetowy ­ sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, działający pod adresem machiko.eu.com
 6. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą PPHU MULTIMA wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8371471726, REGON 072901081
 7. Trwały nośnik ­ materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci (art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz.U. 2014 poz. 827).
 8. Towary – towary dostępne za pośrednictwem Sklepu.
 9. Zamówienie ​­ oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 10. Konto​­ konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 11. Formularz rejestracji ​­ formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 12. Formularz zamówienia​­ interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 13. Koszyk ​– element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane prze Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 14. Produkt ​­ dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 15. Umowa Sprzedaży​­ umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też ­ stosowanie do cech Produktu ­ umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło

§3 – Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Górska 163, 43-318 Bielsko Biała
 2. Adres e­mail Sprzedawcy: hello@machiko.eu
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 606 249 904
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy PL70105010701000002279275461
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów

telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

 1. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 10.00 – 18.00 w dni robocze.

§4 – Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 5 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Ceny te nie zawierają kosztu dostawy i dokonania płatności ­, o wysokości których decyduje każdorazowo Klient przy dokonywaniu zamówienia. Ostateczna cena w odniesieniu do danej umowy sprzedaży Towarów określana jest w procesie składania oferty (zamówienia).

§5 – Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Klienci mają możliwość zarejestrowania się na witrynie Sklepu, co skutkuje założeniem Konta.
 2. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko lub firmę, adres zamieszkania, adres do wysyłki (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania), oraz adres poczty elektronicznej, a w przypadku przedsiębiorców – także firma oraz NIP, a także zaakceptowanie treści Regulaminu oraz polityki plików cookie.
 3. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, na adres poczty elektronicznej, podany przez Klienta, wysyłana jest wiadomość z prośbą o potwierdzenie podanych danych – poprzez kliknięcie zawartego w niej odesłania (linku). Konto klienta zostaje założone z chwilą potwierdzenia.
 4. W każdej chwili Klient może usunąć swe konto w Sklepie poprzez wysłanie odpowiedniego wezwania na adres: shop@machikogym.com
 5. Sprzedawca może usunąć Konto danego Klienta także w przypadku naruszenia przez niego Regulaminu, a w szczególności gdy Klient:
 6. podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 7. dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów sklepu internetowego, W takim wypadku, powtórna rejestracja jest niedopuszczalna.
 8. Usunięcie Konta nie wpływa na ważność wcześniejszych czynności prawnych, dokonanych przez Sprzedawcę z Klientem za pośrednictwem Sklepu.

§6 – Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „dodaj do koszyka”, a następnie zatwierdzić swój wybór poprzez kliknięcie odpowiedniej opcji, dostępnej na witrynie Sklepu.
 3. Po zatwierdzeniu listy wybranych Towarów, Klient powinien:
 4. a) określić sposób dostawy
 5. b) określić sposób płatności
 6. c) potwierdzić aktualność danych, podanych przy rejestracji Konta, a także całkowitą cenę Towarów (koszty dostawy i dokonania płatności).
 7. Po dokonaniu zamówienia, do Klienta jest wysyłana wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany przez Klienta podczas rejestracji konta użytkownika sklepu internetowego, z pisemnym potwierdzeniem warunków złożonej oferty (zamówienia).

§7 – Oferowane metody płatności oraz dostawy

 1. Sprzedawca przewiduje następujące sposoby płatności:
 • płatność za pobraniem
 • płatność przy odbiorze w sklepie (po wcześniejszym potwierdzeniu telefonicznym zamówienia)
 • system Paypal
 • wpłata na konto bankowe, płatność kartą
 1. Koszt płatności uzależniony jest od wybranego sposobu płatności.
 2. W przypadku zwłoki Klienta w dokonaniu zapłaty, przekraczającej 7 dni robocze od akceptacji zamówienia przez Sprzedawcę, Sprzedawca ma prawo odstąpić umowy sprzedaży, o której mowa w §2 ust. 14.
 3. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
 4. przesyłka Inpost,
 5. kurier DPD.
 6. Koszt dostawy uzależniony jest od: wybranego sposobu dostawy oraz wybranego sposobu płatności. Informacje o aktualnych stawkach dostępne są także przez cały czas na witrynie Sklepu.

§8 – Realizacja zamówienia

 1. Czas realizacji zamówienia jest sumą czasu przekazania przesyłki dostawcy i czasu dostawy przesyłki przez dostawcę. Sprzedawca zobowiązuje się, że przekaże Towary dostawcy w terminie 10 Dni Roboczych od przyjęcia zamówienia do realizacji. Czas, którym Towary wydane zostaną Klientowi przez dostawcę wynosi 5 dni.
 2. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia w terminie określonym w ust. 1 powyżej, Sprzedawca może poinformować o tym Klienta pocztą elektroniczną, na adres podany przy rejestracji Konta lub przy składaniu zamówienia i zwrócić Klientowi całą otrzymaną sumę pieniężną – chyba, że Klient wyrazi zgodę na przedłużenie czasu otrzymania Towaru. Dotyczy to w szczególności Towarów wymagających dostosowania do indywidualnych potrzeb konkretnego Klienta.
 3. Adres, na który towar ma być wysłany, powinien znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§9 – Reklamacje

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady Towarów na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w tym zwłaszcza w przepisach o rękojmi z wady, zawartych w art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121).
 2. Wady towarów (reklamacje) można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres hello@machiko.eu lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy podany w §3.
 3. W treści zgłoszenia reklamacyjnego Klient powinien, w miarę możliwości, podać:
 4. opis wady, w tym zwłaszcza: na czym wada polega, kiedy się ujawniła,
 5. datę ujawnienia wady,
 6. czego Klient żąda w związku ze złożeniem reklamacji,

przy czym brak któregokolwiek z powyższych elementów w zgłoszeniu reklamacyjnym, dokonanym przez Klienta będącego konsumentem, nie stanowi przeszkody dla rozpatrzenia reklamacji. Przesłanie kompletnej dokumentacji może jednak przyspieszyć postępowanie.

 1. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt

Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar do siedziby Sprzedawcy pod adresem: ul. Górska 163, 43-­318 Bielsko­Biała.

§10 – Reklamacje, zwroty i wymiana towaru

 1. Klient, będący konsumentem, może odstąpić od umowy sprzedaży Towaru bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 90 dni od dnia wejścia przez Konsumenta w posiadanie Towaru lub od dnia w którym wskazana przez Klienta osoba trzecia, inna niż przewoźnik weszła w posiadanie Towaru.
 2. W przypadku umowy obejmującej wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach ­ termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 90 dni od dnia wejścia przez Konsumenta w posiadanie ostatniej z rzeczy lub od dnia w którym wskazana przez Klienta osoba trzecia, inna niż przewoźnik weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
 3. Do zachowania terminów, o których mowa w ust. 1 i 2, wystarczy wysłanie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu.
 4. Odstąpienie od umowy sprzedaży Towaru następuje poprzez złożenie Sprzedawcy przez Klienta jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie takie może zostać sporządzone na formularzu, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru przez Klienta w trybie opisanym w niniejszym paragrafie:
 6. Klient powinien odesłać Sprzedawcy Towar na adres ul. Górska 163, 43-­318 Bielsko-Biała niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy Sprzedaży Towaru. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru pokrywa Klient.
 7. Sprzedawca zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru przez Klienta. Sprzedawca zwróci płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie wyrazi zgodę na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klienta nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 9. Klient, będący konsumentem, może zwrócić się do Sprzedawcy o wymianę zakupionego Towaru na inny egzemplarz tego samego Towaru lub inny Towar dostępny w Sklepie – za dopłatą lub zwrotem różnicy wartości. W przypadku konieczności dokonania zwrotu o formie zwrotu decyduje Klient.
 10. W przypadku wyrażenia przez Sprzedawcę zgody na wymianę Towaru, koszty przesyłki pokrywa Kupujący.

§11 – Dane osobowe w sklepie internetowym

 1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów wyłącznie w zakresie przewidzianym przepisami prawa, w tym zwłaszcza ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. ­ Dz.U.02.101.926 z późn. zm.) lub niniejszym regulaminem.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się do podjęcia niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych celem ochrony przetwarzanych danych osobowych.
 3. Poprzez zamówienia, rejestrację Konta lub dokonanie zamówienia, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, podanych na formularzu rejestracji lub zamówienia, celem wykonania przez Sprzedawcę obowiązków wynikających z umowy z Klientem, a także niniejszego Regulaminu (w tym zwłaszcza – do wysyłki towaru, wystawienia faktury i prowadzenia bieżącej korespondencji).
 4. W przypadkach i na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych, w tym zwłaszcza w jej art. 24 oraz art. 32­35, Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia.
 5. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę w celach marketingowych, a także zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcę informacji handlowej drogę elektroniczną.
 6. W każdym przypadku ujawnienie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne ­ z zastrzeżeniem, że niektóre dane są niezbędne Sprzedawcy celem wykonania umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu.
 7. Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane osobom trzecim w przypadku, gdy takie prawo lub obowiązek wynika z przepis prawa.

§12 – Wymagania techniczne oraz pliki cookies

 1. Sprzedawca udostępnia Klientom za pośrednictwem Sklepu możliwość nieodpłatnego korzystania z następujących usług świadczonych drogą elektroniczną (w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U.2002.144.1204 z późn. zm.):
 2. udostępnianie zawartości Sklepu
 3. zawieranie ze Sprzedawcą umów sprzedaży Towarów za pośrednictwem Sklepu, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 4. Celem skorzystania z powyższych usług, Klient powinien dysponować: urządzeniem umożliwiającym połączenie z Internetem i posiadającym system operacyjny, łączem internetowym, niezbędnym oprogramowaniem (przeglądarką internetową) oraz kontem poczty elektronicznej.
 5. Zasady przechowywania przez Sprzedawcę plików cookies na urządzeniach Klienta, a także dostępu Sprzedawcy do owych plików cookies określa Polityka plików cookies, stanowiąca załącznik do niniejszego regulaminu.

§13 – Obowiązki Klienta

 1. Klient zobowiązuje się do:
 2. niekorzystania ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 4. korzystania ze sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz Sprzedawcy.
 5. W przypadku niezadowolenia z działalności Sklepu, Klient ma możliwość złożenia reklamacji pocztą elektroniczną, na adres: shop@machikogym.com. Klient zostanie poinformowany o sposobie załatwienia reklamacji na adres poczty elektronicznej, z którego została ona wysłana, w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Sprzedawcę.

§14 – Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawcy przysługuje prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. W takim przypadku:
 2. zarejestrowani Klienci zostaną poinformowani o zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany przy rejestracji na co najmniej 14­dni przed wejściem zmian w życie. zarejestrowani Klienci zostaną poproszeni o akceptację zmian regulaminu przy najbliższym logowaniu.
 3. Brak akceptacji zmian regulaminu jest tożsamy z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług elektronicznych, skutkiem natychmiastowym i usunięciem Konta.
 4. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klientów, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone zamówienia ­ które będą realizowane na zasadach dotychczasowych.
 5. Prawem właściwym dla niniejszego regulaminu, a także dla wszelkich umów zawartych w jego wykonaniu (w tym zwłaszcza umów sprzedaży Towarów) jest prawo polskie.