1. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie w przypadku Klientów,

którzy jako adres wysyłki określili miejsce znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej.

2. Następujące pojęcia mają w niniejszym Regulaminie poniższe znaczenie:

a) Dni robocze ­ wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem

dni ustawowo wolnych od pracy;

b) Klient ­ osoba korzystająca ze Sklepu, będąca osoba fizyczną, mającą pełną

zdolność do czynności prawnej (a więc, co do zasady, która ukończyła 18. rok życia),

osobą prawną lub jednostką organizacyjną, niebędącą osobą prawną, której ustawa

przyznaje zdolność prawną.

c) Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej

bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 22

cywilnego).

d) Konto klienta – zbiór informacji o Kliencie, a także o czynnościach dokonywanych

przez Klienta w ramach Sklepu (w tym: dane klienta służące realizacji składanych

zamówień, historia zamówień, status realizacji zamówień w toku).

e) Regulamin ­ niniejszy regulamin

f) Sklep lub sklep internetowy ­ sklep internetowy, działający pod adresem

www.machiko.eu, prowadzony przez Sprzedawcę, za pośrednictwem którego

Sprzedawca oferuje towary Klientom;

g) Sprzedawca – Arkadiusz Baranowski prowadzący działalność gospodarczą pod

firmą PPHU MULTIMA z głównym zakładem pod adresem: ul.Górska 163, 43-­318

Bielsko­ Biała e­mail: sklep@machiko.eu 

h) Trwały nośnik ­ materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub

przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób

umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów,

jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych

informacji w niezmienionej postaci (art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o

prawach konsumenta, Dz.U. 2014 poz. 827).

i) Towary – towary dostępne za pośrednictwem Sklepu.

3. Podane w Sklepie ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu

cywilnego, a wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy.

4. Ceny w Sklepie podawane w polskich złotych, w wysokości brutto. Ceny te nie

zawierają kosztu dostawy i dokonania płatności ­, o wysokości których decyduje

każdorazowo Klient przy dokonywaniu zamówienia. Ostateczna cena w odniesieniu do

danej umowy sprzedaży Towarów określana jest w procesie składania oferty (zamówienia),

zgodnie z §3 ust. 1 i 2.

Rejestracja konta

1. Klienci mają możliwość zarejestrowania się na witrynie Sklepu, co skutkuje

założeniem Konta.

2. Rejestracja następuje poprzez:

a) wypełnienie przez Klienta formularza rejestracyjnego, dostępnego na stronie Sklepu

(formularz wyświetli się po wyborze odpowiedniej podstrony Sklepu lub w trakcie

dokonywania zamówienia). Wymagane jest przy tym co najmniej wypełnienie pól

oznaczonych jako obligatoryjne, Są to: imię i nazwisko lub firmę, adres zamieszkania, adres

do wysyłki (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania), oraz adres poczty elektronicznej, a w

przypadku przedsiębiorców – także firma oraz NIP,

b) zaakceptowanie treści Regulaminu oraz polityki plików cookie.

3. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, na adres poczty elektronicznej, podany

przez Klienta, wysyłana jest wiadomość z prośbą o potwierdzenie podanych danych –

poprzez kliknięcie zawartego w niej odesłania (linku). Konto klienta zostaje założone z

chwilą potwierdzenia.

4. Klient może usunąć swe konto w Sklepie w każdym czasie poprzez wysłanie

odpowiedniego wezwania na adres: sklep@machiko.eu

5. Sprzedawca może usunąć Konto danego Klienta także w przypadku naruszenia przez

niego Regulaminu, a w szczególności gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne

lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób

trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów sklepu internetowego,

W takim wypadku, powtórna rejestracja jest niedopuszczalna.

6. Usunięcie Konta nie wpływa na ważność wcześniejszych czynności prawnych,

dokonanych przez Sprzedawcę z Klientem za pośrednictwem Sklepu.

Składanie zamówień

1. Klient może dokonywać zakupu towarów za pośrednictwem Sklepu. W tym celu,

Klient powinien dodać poszczególne Towary do „koszyka”, a następnie zatwierdzić swój

wybór poprzez kliknięcie odpowiedniej opcji, dostępnej na witrynie Sklepu.

2. Po zatwierdzeniu listy wybranych Towarów, Klient powinien:

a) określić sposób dostawy

b) określić sposób płatności

c) potwierdzić aktualność danych, podanych przy rejestracji Konta, a także całkowitą cenę

Towarów (koszty dostawy i dokonania płatności) – poprzez kliknięcie przycisku „zamów z

obowiązkiem zapłaty”.

3. Dokonanie czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, jest równoznaczne ze złożeniem

Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów umieszczonych w

koszyku, po wyświetlonych przez system cenach, podanych kosztach dostawy itd. (zob.

ust. 2 lit. c podpunkt ostatni powyżej).

4. Z chwilą złożenia przez Klienta oferty zgodnie z ust. 3, do Klienta jest wysyłana

wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany przez Klienta

podczas rejestracji konta użytkownika sklepu internetowego, z pisemnym potwierdzeniem

warunków złożonej oferty (zamówienia).

5. Do zawarcia umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą dochodzi z chwilą

akceptacji przez Sprzedawcę otrzymanej wcześniej oferty (zamówienia) ­ w formie

wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną na adres podany podczas rejestracji konta

użytkownika sklepu internetowego. Wiadomość ta powinna zawierać kopię niniejszego

regulaminu w wersji zaakceptowanej przez Klienta i wiążącej dla danego zamówienia, a

także informacje oznaczone w ust. 2 lit. a­c powyżej. Potwierdzenie złożenia oferty

(zamówienia), o którym mowa w ust. 4, nie jest równoznaczne z akceptacją oferty

(zamówienia).

Zapłata

1. Sprzedawca przewiduje następujące sposoby płatności:

∙ płatność „za pobraniem” lub płatność przy odbiorze w sklepie (po wcześniejszym potwierdzeniu telefonicznym zamówienia)

∙ system Paypal

. wpłata na konto bankowe

Klient powinien oznaczyć wybrany sposób płatności w formularzu zamówienia.

2. Koszt płatności uzależniony jest od wybranego sposobu płatności. Klient jest

zawiadamiany o koszcie płatności danego Towaru przed złożeniem zamówienia, zgodnie z

§3. Nadto, informacje o aktualnych stawkach dostępne są także przez cały czas na witrynie

Sklepu.

3. W przypadku płatności za pośredncitwem systemu PayU lub Paypal zaplata powinna

być dokonana przed dostawą Towarów, a w przypadku płatności „za pobraniem” – z

chwilą dostawy Towarów.

4. W przypadku zwłoki Klienta w dokonaniu zapłaty, przekraczającej 7 dni robocze od

akceptacji zamówienia przez Sprzedawcę, Sprzedawca ma prawo odstąpić umowy

sprzedaży, o której mowa w §3 ust. 5 powyżej.

Realizacja zamówienia i dostawa Towarów

1. Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia Klienta niezwłocznie po zawarciu

umowy sprzedaży Towarów objętych zamówieniem (w przypadku płatności „za

pobraniem”) lub niezwłocznie po uznaniu zapłaty za Towary na swym rachunku

bankowym (w przypadku innych sposobów płatności).

2. Sposób dostawy oraz adres, pod którym dostawa będzie dokonana, powinny być

określone przez Klienta w formularzu zamówienia.

3. Możliwe sposoby dostawy to:

∙ przesyłka Poczta Polska,

∙ kurier DPD.

4. Koszt dostawy uzależniony jest od: wybranego sposobu dostawy oraz wybranego

sposobu płatności (przy płatności za pobraniem koszt dostawy jest wyższy). Klient jest

zawiadamiany o koszcie dostawy danego Towaru przed złożeniem zamówienia, zgodnie z

§3. Nadto, informacje o aktualnych stawkach dostępne są także przez cały czas na witrynie

Sklepu.

5. Czas realizacji zamówienia jest sumą czasu przekazania przesyłki dostawcy i czasu

dostawy przesyłki przez dostawcę. Sprzedawca zobowiązuje się, że przekaże Towary

dostawcy w terminie 10 Dni Roboczych od przyjęcia zamówienia do realizacji. Czas,

którym Towary wydane zostaną Klientowi przez dostawcę wynosi 5 dni.

6. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia w terminie określonym w ust.

5 powyżej, Sprzedawca może poinformować o tym Klienta pocztą elektroniczną, na adres

podany przy rejestracji Konta lub przy składaniu zamówienia i zwrócić Klientowi całą

otrzymaną sumę pieniężną – chyba, że Klient wyrazi zgodę na przedłużenie czasu

otrzymania Towaru. Dotyczy to w szczególności Towarów wymagających dostosowania

do indywidualnych potrzeb konkretnego Klienta.

7. Adres, na który towar ma być wysłany, powinien znajdować się na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej.

Odpowiedzialność za wady

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady Towarów na zasadach określonych w

przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w tym zwłaszcza w przepisach o rękojmi z

wady, zawartych w art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks

cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121).

2. Wady towarów (reklamacje) można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej

na adres sklep@machiko.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy podany w §1.

3. W treści zgłoszenia reklamacyjnego Klient powinien, w miarę możliwości, podać:

∙ opis wady, w tym zwłaszcza: na czym wada polega, kiedy się ujawniła,

∙ datę ujawnienia wady,

∙ czego Klient żąda w związku ze złożeniem reklamacji,

­ przy czym brak któregokolwiek z powyższych elementów w zgłoszeniu reklamacyjnym,

dokonanym przez Klienta będącego konsumentem, nie stanowi przeszkody dla rozpatrzenia

reklamacji. Przesłanie kompletnej dokumentacji może jednak przyspieszyć postępowanie.

4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt

Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar do siedziby Sprzedawcy pod adresem: ul. Górska 163, 43-­318 Bielsko­Biała.

Konsumenckie prawo odstąpienia

1. Klient, będący konsumentem, może odstąpić od umowy sprzedaży Towaru bez podania

jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 90 dni od dnia

wejścia przez Konsumenta w posiadanie Towaru lub od dnia w którym wskazana przez

Klienta osoba trzecia, inna niż przewoźnik weszła w posiadanie Towaru.

2. W przypadku umowy obejmującej wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub

w częściach ­ termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 90 dni od dnia wejścia

przez Konsumenta w posiadanie ostatniej z rzeczy lub od dnia w którym wskazana przez

Klienta osoba trzecia, inna niż przewoźnik weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

3. Do zachowania terminów, o których mowa w ust. 1 i 2, wystarczy wysłanie Sprzedawcy

oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu.

4. Odstąpienie od umowy sprzedaży Towaru następuje poprzez złożenie Sprzedawcy przez

Klienta jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie takie może zostać sporządzone na

formularzu, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu, jednak nie jest to

obowiązkowe.

5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru przez Klienta w trybie opisanym

w niniejszym paragrafie:

a) Klient powinien odesłać Sprzedawcy Towar na adres ul. Górska 163,

43-­318 Bielsko-Biała niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od

umowy Sprzedaży Towaru. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle Towar przed

upływem terminu 14 dni. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru pokrywa Klient.

b) Sprzedawca zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty

dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez

Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany

przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia

odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru przez Klienta.

Sprzedawca zwróci płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały

przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie wyrazi zgodę na

inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klienta nie poniesie żadnych opłat w związku z

tym zwrotem.

6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub

do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które

zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z

korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i

funkcjonowania Towaru.

8. Prawo odstąpienia, o którym mowa w niniejszym paragrafie, nie przysługuje Klientowi w

odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach

konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), w tym umów:

a) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi

Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do

odstąpienia od umowy;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana

według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych

potrzeb;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca

krótki termin przydatności do użycia;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym

opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę

zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po

dostarczeniu;

e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na

swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

f) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu

dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne

usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części

zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy

przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy

Wymiana towaru

1. Klient, będący konsumentem, może zwrócić się do Sprzedawcy o wymianę

zakupionego Towaru na inny egzemplarz tego samego Towaru lub inny Towar dostępny w

Sklepie – za dopłatą lub zwrotem różnicy wartości. W przypadku konieczności dokonania

zwrotu o formie zwrotu decyduje Klient.

2. W przypadku wyrażenia przez Sprzedawcę zgody na wymianę Towaru, koszty

przesyłki pokrywa Kupujący.

Dane osobowe

1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów wyłącznie w zakresie

przewidzianym przepisami prawa, w tym zwłaszcza ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o

ochronie danych osobowych (t.j. ­ Dz.U.02.101.926 z późn. zm.) lub niniejszym

regulaminem.

2. Sprzedawca zobowiązuje się do podjęcia niezbędnych środków technicznych i

organizacyjnych celem ochrony przetwarzanych danych osobowych.

3. Poprzez zamówienia rejestrację Konta lub dokonanie zamówienia zgodnie z §2 i 3,

Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, podanych na formularzu

rejestracji lub zamówienia, celem wykonania przez Sprzedawcę obowiązków wynikających

z umowy z Klientem, a także niniejszego Regulaminu (w tym zwłaszcza – do wysyłki

towaru, wystawienia faktury i prowadzenia bieżącej korespondencji).

4. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych,

w tym zwłaszcza w jej art. 24 oraz art. 32­35 uodo, Klient ma prawo dostępu do treści

swoich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia.

5. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez

Sprzedawcę w celach marketingowych, a także zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcę

informacji handlowej drogę elektroniczną.

6. W każdym przypadku ujawnienie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne ­

z zastrzeżeniem, że niektóre dane są niezbędne Sprzedawcy celem wykonania umowy

sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu.

7. Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane osobom trzecim w przypadku, gdy

takie prawo lub obowiązek wynika z przepis prawa.

Wymagania techniczne, zakaz umieszczania treści bezprawnych, reklamacje na działalność

1. Sprzedawca udostępnia Klientom za pośrednictwem Sklepu możliwość nieodpłatnego

korzystania z następujących usług świadczonych drogą elektroniczną (w rozumieniu

ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

Dz.U.2002.144.1204 z późn. zm.):

∙ udostępnianie zawartości Sklepu

∙ zawieranie ze Sprzedawcą umów sprzedaży Towarów za pośrednictwem Sklepu, na

zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

2. Celem skorzystania z powyższych usług, Klient powinien dysponować: urządzeniem

umożliwiającym połączenie z Internetem i posiadającym system operacyjny, łączem

internetowym, niezbędnym oprogramowaniem (przeglądarką internetową) oraz kontem

poczty elektronicznej.

3. Zasady przechowywania przez Sprzedawcę plików cookies na urządzeniach Klienta,

a także dostępu Sprzedawcy do owych plików cookies określa Polityka plików cookies,

stanowiąca załącznik do niniejszego regulaminu

4. Klient zobowiązuje się, że nie będzie umieszczał w ramach Sklepu treści (np.

komentarzy) o charakterze bezprawnym ­ w tym zwłaszcza treści propagujących przemoc

lub pornografię lub treści naruszających prawa osób trzecich. W razie otrzymania przez

Sprzedawcę urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym

charakterze przechowywanych treści dostarczanych przez Klienta, Sprzedawca może

uniemożliwić dostęp do tych treści.

5. Klient zobowiązuje się do

a) niekorzystania ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności

poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

b) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu

internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

c) korzystania ze sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz

Sprzedawcy,

6. W przypadku niezadowolenia z działalności Sklepu, Klient ma możliwość złożenia

reklamacji pocztą elektroniczną, na adres: sklep@machiko.eu. Klient zostanie poinformowany

o sposobie załatwienia reklamacji na adres poczty elektronicznej, z którego została ona

wysłana, w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Sprzedawcę.

Zmiany regulaminu

1. Sprzedawcy przysługuje prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. W

takim przypadku:

a) zarejestrowani Klienci zostaną poinformowani o zmianach za pośrednictwem poczty

elektronicznej, na adres wskazany przy rejestracji ­ na co najmniej 14­dni przed wejściem

zmian w życie.

b) zarejestrowani Klienci zostaną poproszeni o akceptację zmian regulaminu przy

najbliższym logowaniu.

2. Brak akceptacji zmian regulaminu jest tożsamy z wypowiedzeniem umowy o

świadczenie usług elektronicznych, wskazanych w §10 niniejszego regulaminu ze skutkiem

natychmiastowym i usunięciem Konta ­ z zastrzeżeniem §11 ust. 3 poniżej.

3. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez

Klientów, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone zamówienia ­ które będą

realizowane na zasadach dotychczasowych.

Postanowienia końcowe

Prawem właściwym dla niniejszego regulaminu, a także dla wszelkich umów zawartych w

jego wykonaniu (w tym zwłaszcza umów sprzedaży Towarów) jest prawo polskie.

Załącznik nr 1 do regulaminu – Polityka plików Cookies

1. Niniejsza Polityka określa zasady przechowywania przez Sprzedawcę informacji oraz

dostępu Sprzedawcy do informacji już przechowywanej na Urządzeniach Klienta w formie

plików Cookies.

2. Wszelkie pojęcia, zdefiniowane w Regulaminie, zachowują swoje znaczenie także na

gruncie ni niniejszej Polityki. Nadto, następującym pojęciom nadaje się poniższe

znaczenie:

1. Cookies ­ oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe,

zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Klient korzysta

ze stron internetowych Sklepu.

2. Cookies Własne ­ oznacza Cookies zamieszczane przez Sprzedawcę, związane ze

świadczeniem usług droga elektroniczną przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.

3. Cookies Zewnętrzne ­ oznacza Cookies zamieszczane przez osoby trzecie, za

pośrednictwem strony internetowej Sklepu.

4. Polityka – niniejszej Polityka plików Cookiem, stanowiąca załącznik nr 1 do

Regulaminu.

5. Urządzenie ­ oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Klient

uzyskuje dostęp do Sklepu.

1. Sprzedawca za pomocą plików Cookies przechowuje na Urządzeniu Klienta

informacje lub uzyskuje dostęp do informacji już przechowywanej – na zasadach

określonych w niniejszej Polityce.

2. Sprzedawca wykorzystuje następujące typy plików Cookies:

∙ Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Klienta i pozostają tam do

momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale

usuwane z pamięci Urządzenia

∙ Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Klienta i pozostają tam do

momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia

nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia.

3. Korzystanie przez Sprzedawcę z plików Cookies nie powoduje zmian

konfiguracyjnych w Urządzeniu Klienta i oprogramowaniu zainstalowanym w tym

Urządzeniu.

1. Sprzedawca wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

∙ uwierzytelnianiu Klienta w serwisie i zapewnieniu sesji użytkowika w Sklepie

∙ realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych.

2. Sprzedawca wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

∙ zbieranie ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi

analitycznych

∙ wykorzystywanie funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Sklepu za pomocą

serwisów społecznościowych.

1. Klient ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do

swojego Urządzenia w ustawieniach przeglądarki internetowej lub poprzez konfigurację

usługi ­ w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików

Cookies bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na Urządzeniu Klienta.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w

ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2. Klient może w każdej chwili usunąć pliki Cookies.

3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności

dostępne na stronie internetowej Sklepu.